ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

Στο πεδίο των επισκευών και μετασκευών  ειδικότερα, το ναυπηγείο έχει επεκταθεί τα τελευταία  δέκα χρόνια στον κλάδο των εργασιών σε  πλατφόρμες γεωτρήσεων και εξόρυξης , έχοντας αναλάβει με επιτυχία αρκετά έργα που αφορούν ημιβυθιζόμενες μονάδες γεώτρησης.
Το ATWOOD EAGLE  πραγματοποίησε μεγάλη μετασκευή και εργασίες  αναβάθμισης , το PRIDE NORTH AMERICA  πραγματοποίησε ειδική επιθεώρηση και εργασίες αναβάθμισης και το SCARABEO 6  κύριες εργασίες αναβάθμισης / συντήρησης  ενδιάμεσης επιθεώρησης από την κλάση.

Στον ενεργειακό τομέα το ναυπηγείο έχει πραγματοποιήσει  διάφορα άλλα έργα όπως η μετασκευή του δεξαμενόπλοιου Aqua Blue σε  πλωτό σταθμό αποθήκευσης /επεξεργασίας, την κατασκευή αρκετών spreaders και δεξαμενών πίεσης για ντόπιους και διεθνείς πελάτες και την κατασκευή δύο  παράκτιων πλατφορμών  , έναν πύργο καύσης αερίων και τριών γεφυρών μαζί με τον ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό  για την εγκατάσταση  εκμετάλλευσης πετρελαίου στον Πρίνο στο Βόρειο Αιγαίο.

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ PRIDE NORTH AMERICA
Περιγραφή εργασιών
• Εργασίες ειδικής επιθεώρησης
• Κατασκευαστικές εργασίες
• Τοποθέτηση βαρέως εξοπλισμού γεώτρησης και μηχανημάτων
• Εγκατάσταση κύριας μηχανής
• Καθαρισμός δεξαμενών ερματος, αντικατάσταση ανοδίων και επιθεώρηση επιστομίων
• Επισκευές χώρων ενδιαίτησης
• Επιθεώρηση, αμμοβολή και χρωματισμός  εξοπλισμού γεώτρησης
• Τοποθέτηση συστήματος ηλεκτρικών ανοδίων
• Αντικατάσταση συρματόσχοινων  αγκυρών
• Ηλεκτρολογικές επισκευές
• Κατασκευή και αντικατάσταση σωλήνων
• Επιθεώρηση νεκρού εκτοπίσματος φορτίου

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ATWOOD EAGLE
Περιγραφή εργασιών
• Προκατασκευή και τοποθέτηση τριών χιλιάδων τόνων χάλυβα
• Δεξαμενισμός της πλατφόρμας για προσθήκες κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, επισκευές και χρωματισμός.
• Κατασκευή , εξοπλισμός και τοποθέτηση νέων υπερκατασκευών για πλήρωμα 120 ατόμων
• Επιθεώρηση εξοπλισμού γεώτρησης βαρέως τύπου και μηχανημάτων
• Εκτέλεση πειράματος ευστάθειας
• Πλήρης ανέγερση ικριωμάτων και αφαίρεση για να επιτραπεί η ολική αμμοβολή και χρωματισμός όλων των εξωτερικών επιφανειών.

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ SCARABEO 6
Περιγραφή εργασιών
Κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης επιθεώρησης από την κλάση και των εργασιών συντήρησης, στην πλατφόρμα εκτελέστηκαν ανάμεσα στα άλλα  οι κάτωθι εργασίες :
• Αφαίρεση αλυσίδων  αγκυρών και άπλωμα για επιθεώρηση, μέτρηση, συγκόλληση χαλαρών  κρίκων, μη καταστροφικοί έλεγχοι και επαναπιστοποίηση SPS .
• Τα βαρούλκα αγκυρών επιθεωρήθηκαν πλήρως  για επισκευές και τροποποίηση του συστήματος πέδησης
• Επισκευές τονοδηγων
• Εκτεταμένες επισκευές  στα anchor racks.
• Πλήρης επιθεώρηση   εξοπλισμών τρυπανιών και πλατω περιστροφής
• Τοποθέτηση δύο  αντλιών μεταφοράς λάσπης.